Bugun...AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN


facebook-paylas
Tarih: 16-05-2022 10:02

AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN

AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN
 İHALE İLANI 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İl İlçe Köy/Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü  m² Hazine Payı Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici
Teminatı (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 05050100780 Amasya Merzifon Derealan Köyü Peynir Çayı 111 1 534,12 Tam  Arsa İşgalli İmarsız 11.000,00 3.300,00 24.05.2022 09:00
2 05050100782 Amasya Merzifon Derealan Köyü Peynir Çayı 111 7 404,53 Tam  Arsa İşgalsiz İmarsız 9.000,00 2.700,00 24.05.2022 09:15
3 05050100784 Amasya Merzifon Derealan Köyü Peynir Çayı 111 4 539,60 Tam  Tarla  İşgalsiz İmarsız 11.250,00 3.375,00 24.05.2022 09:30
4 05050100889 Amasya Merzifon Derealan Köyü Köy içi 164 1 448,59 Tam  Arsa İşgalli Köy yerleşim alanı içinde 11.500,00 3.450,00 24.05.2022 09:45
5 05050101547 Amasya Merzifon Oymaağaç Köyü Köy içi 141 79 523,67 Tam  Arsa İşgalsiz Köy yerleşim alanı içinde 20.000,00 6.000,00 24.05.2022 10:00
6 05050104398 Amasya Merzifon Ortaova Köyü Güllük 103 5 2.247,95 Tam  Tarla  İşgalsiz İmarsız 32.000,00 9.600,00 24.05.2022 10:15
7 05050104637 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 118 14 4.250,96 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 45.000,00 13.500,00 24.05.2022 10:30
8 05050104638 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 164 7 2.232,44 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 22.500,00 6.750,00 24.05.2022 10:45
9 05050104627 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 113 20 10.598,03 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 110.000,00 33.000,00 24.05.2022 11:00
10 05050104629 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 151 2 2.101,73 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 22.000,00 6.600,00 24.05.2022 11:15
11 05050104630 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 153 6 3.269,77 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 39.000,00 11.700,00 24.05.2022 11:30
12 05050104633 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 148 2 9.820,46 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 104.000,00 31.200,00 24.05.2022 11:45
13 05050104628 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 111 15 8.104,01 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 83.000,00 24.900,00 24.05.2022 13:15
14 05050104632 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 149 16 17.737,06 Tam  Tarla  İşgalsiz İmarsız 180.000,00 54.000,00 24.05.2022 13:30
15 05050104631 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 142 2 6.159,81 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 65.000,00 19.500,00 24.05.2022 13:45
16 05050104634 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 146 1 9.168,35 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 82.000,00 24.600,00 24.05.2022 14:00
17 05050104636 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 160 9 2.280,00 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 23.000,00 6.900,00 24.05.2022 14:15
18 05050104635 Amasya Merzifon Alişar Köyü -------- 161 9 1.617,63 Tam  Tarla  İşgalli İmarsız 18.000,00 5.400,00 24.05.2022 14:30
19 05050100284 Amasya Merzifon Kayadüzü Köyü Tülü 252 378 36.479,26 Tam  Tarla  İşgalsiz İmarsız 153.000,00 45.900,00 24.05.2022 14:45
20 05050100293 Amasya Merzifon Kayadüzü Köyü Tülü 252 383 9.282,32 Tam  Tarla  İşgalsiz İmarsız 39.000,00 11.700,00 24.05.2022 15:00
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya İli Merzifon Kaymakamlığı Sofular Mahallesi, Dede Sok. No:1 adresinde bulunan  Maliye Hizmet Binası 3. katında bulunan  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Merzifon  kaymakamlığı Malmüdürlüğü  Muhasebe  veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatıralacak Merzifon  ZİRAAT BANKASI MALMÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR28 0001 0000 3200 0010 0051 73) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Malmüdürlüğü Muhasebe veznesinden  ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.  
3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde MERZİFON  KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir.
5-Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 İndirim yapılacaktır.Taksit ile ödenmek istenmesi halinde indirim yapılmaksızın 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin,geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır.Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1 oranında, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5 oranında, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.  Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.                                                                                  
6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0 (358) 514 27 01  Bu haber 87 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN HABERLERİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI